De Wereld van Polariteit

De wereld van polariteit

Dualiteit of polariteit komt voort uit het oneindige of absolute eenheid. Deze eenheid openbaart zich voor de mens in de materie in twee aanvullende krachten. Deze krachten zoeken steeds evenwicht en zijn complementair. Zo bestaat alles op deze aarde uit vele paren van twee krachten die zorgen voor evenwicht in de materie. We kunnen deze twee krachten onderscheiden in plus en min, een activerende en een afremmende kracht. Dit duiden we in de oosterse geneeskunde aan met de begrippen yin en yang.

Yang is een kracht die het middelpunt zoekt (centripetaal) en yin is een middelpuntvliedende kracht (centrifugaal).
Een mooi voorbeeld hiervan is het hartritme, samentrekken en ontspannen. De samentrekkende kracht gaat naar het midden en is daardoor een yange kracht, bij de ontspanningsfase zien we weer de middelpuntvliedende yinne kracht. Samen houden zij de pompwerking van het hart in stand.

Het verschijnsel yin en yang vinden we ook terug in alle vitamines, mineralen en andere substanties die in het lichaam werkzaam zijn.
Er zijn altijd twee krachten die samen één werking tot stand brengen. Twee complementaire krachten in ons bewustzijn vormen bijvoorbeeld: harmonie creëren in tegenstelling tot assertiviteit.
Op het fysieke niveau drukt harmonie zich bijvoorbeeld via het hartchakra uit in het element koper. Assertiviteit vind je terug in de vorm van het element ijzer in het basis-chakra.
Wanneer een mens zich voldoende assertief op een hamonieuze manier weet te verhouden tot zijn buitenwereld, vinden we meestal ijzer en koper in een goede balans terug.
Wanneer een mens zich te veel aanpast aan de buitenwereld, kan daardoor de opname van het element koper tot ziekmakende proporties uitgroeien. Dit betekent dat de ijzeropname onvoldoende zal zijn, wat aanleiding geeft tot vermoeidheidsklachten en verlaagde weerstand. Bij een mens met te veel koper zit het gezonde ik helaas niet echt aan het stuur.

Eigenlijk is elke stof in de minerale huishouding van het lichaam te beschouwen als een subpersoonlijkheid.

Op de relaties tussen vitaminen, mineralen en het menselijk bewustzijn, wordt diep ingegaan in de boeken Vitaminen en Mineralen, spiegels van de ziel.

Wat je denkt dat ben je

Iedere gedachte creëert een eigen trillingsveld in lichaam en geest. We kunnen ook spreken over een frequentie-veld, want een trilling is een frequentie. Er zijn lagere en hogere frequenties. Een positieve gedachte heeft een positieve invloed op ons wezen (hogere frequentie), terwijl een negatieve gedachte het tegenovergestelde creëert (lage frequentie), zoals lichamelijke ongemakken.

De Japanse wetenschapper Masaru Emoto, (geboren juli 1943 in Yokohama) is een van de eerste mensen die het effect van gedachten, woord en gebed op water gefotografeerd heeft. Zijn revolutionaire foto’s tonen een wondere wereld van kristallijne structuren van water.
Er blijkt uit hoe emoties, affirmaties en zelfs woorden en afbeeldingen verbazingwekkende veranderingen teweeg kunnen brengen in de structuur van waterkristallen. Hier twee voorbeelden: haat naast vreugde en emotie naast zelfvertrouwen.

Haat
Vreugde
Emotie
Zelfvertrouwen

Emoto maakt ons erop attent dat we de structuur van water vanuit onze gedachtewereld kunnen veranderen en daarmee de toestand van het gehele lichaam.

Ons lichaam bestaat immers uit 70% water zoals ook het oppervlak van moeder aarde zelf!

Voor Masaru Emoto’s Engelse website: klik hier.

Als bijvoorbeeld een meditatie gehouden wordt bij een meertje, dan blijkt er na afloop van de ceremonie een significante verandering te zijn opgetreden in de waterkristallen, waar te nemen na bevriezing van een monster van dit water.

Als je gelooft in jezelf, heb je een grote kans dat je het in het leven zult maken (lees voor verdere informatie hierover bijvoorbeeld het boek “Je kunt je leven helen” van Louise Hay, “Leven in het licht” van Shakti Gawain).

Gedachten hebben trillingen en planten zich voort in ons fijnstoffelijke lichaam en dragen van daaruit hun reacties aan het fysieke lichaam over. Ook buiten ons lichaam kunnen gedachtetrillingen worden opvangen door anderen en daar positieve of negatieve reacties teweeg brengen. Hier past daarom het gezegde: wat je zaait zul je oogsten.

Een belangrijke wetenschappelijk pionier die onderzoek deed naar de uitwerking van gedachtenkracht op cellulair niveau van de mens en zijn omgeving, was Cleve Backster. In 1989 verscheen het boek “The secret life of your cells” van Robert B. Stone. Hierin wordt grondig ingegaan op het bijzondere laboratoriumonderzoek van Cleve Backster.

Bij zijn onderzoeken werden planten aangesloten op een encephalograaf die nauwkeurig in een grafiek een emotionele respons gaven op bijvoorbeeld gedachten van de onderzoeker. Het werk van Backster heeft tot het inzicht geleid dat iedere cel bewustzijn heeft en dat deze cel reageert op het grotere bewustzijnsveld waartoe deze behoort.

Niet alleen onze gedachten zijn trillingen maar ons hele lichaam is één grote vibrerende massa die bestaat uit een grote menigte moleculen met hun atomen en de daaromheen bewegende deeltjes die allerlei verschillende trillingen teweeg brengen.

De trillingen afkomstig uit het bewustzijn werken in op het fysieke lichaam en omgekeerd werken de trillingen van het fysieke lichaam in op ons bewustzijn.
Het bewustzijn manifesteert zich in het fijnstoffelijke lichaam in zeven hoofdlagen, die representatief zijn voor de essentiële delen van dat bewustzijn. Het systeem bouwt zich op van onder naar boven. Dit betekent dat als een lager gelegen bewustzijnslaag niet goed functioneert, dat alle daarboven gelegen lagen eveneens disfunctioneren.
Deze bewustzijnslagen noemen we ook wel energiecentra of chakra’s.

Elk chakra bestaat uit een aantal aspecten die gezamenlijk dat deel van het bewustzijn tot uitdrukking brengen.
Deze aspecten drukken zich uit in vitaminen, mineralen en andere vitale stoffen. Deze substanties op hun beurt, vertegenwoordigen trillingen terug te vinden in planeten en sterren.

Bijvoorbeeld het eerste chakra gelegen in de onderrug, noemen we het aardecentrum, omdat deze meer instinctieve laag in het bewustzijn te maken heeft met de mate waarin we onszelf op het aardse niveau kunnen manifesteren met een gezond ik. Dat wil zeggen: weten wat je wilt en wat je niet wilt, gecentreerd zijn in jezelf, je eigen ruimte innemen. Het is een soort verdichtingsproces waarbij het ik zich zo vitaal mogelijk verbindt met de aarde.

In dit centrum vinden we een aantal kosmische krachten die te vertalen zijn als vitaminen en mineralen, waarvan het merendeel te maken heeft met het vermogen om te aarden. Substanties die hier de stoffelijke manifestatie van zijn: lood, cobalt, kalk, grafiet, rhodium, fluor, polonium, yttrium, pentadekaanzuur en azijnzuur.

Zo’n aardecentrum wordt echter in balans gehouden door het element lucht, terug te vinden in de elementen argon en neptunium. In dit chakra zijn ook enkele vuurelementen vertegenwoordigd zoals: nikkel, vitamine A, linolzuur, mangaan, ijzer en arsenicum.

Zo heeft elk chakra zijn eigen samenstelling van krachten die zich weerspiegelen op stoffelijk niveau via de wereld van vitaminen en mineralen.

Zie voor een volledig overzicht de pagina Chakra-overzicht.